2019

2019-1-PMU-1333

Mobilność uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach wspólnie ze Szkołą Partnerską z Grecji Platon Schools zrealizowało w roku szkolnym 2019/2020 przedsięwzięcie pod tytułem „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób   
z niepełnosprawnościami”. Projekt współpracy międzynarodowej Szkół został zrealizowany w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Tematyka projektu nawiązywała do problemów osób niepełnosprawnych w związku z dostępnością treści w cyfrowym w Internecie. Działania zrealizowane w ramach projektu pozwoliły młodzieży, nauczycielom i osobą do których informację o projekcie dotarły w ramach prowadzonej promocji i upowszechniania, zrozumieć z jakimi problemami dotyczącymi korzystania z zasobów Internetu borykają się ludzie z niepełnosprawnościami. Uczestnikom udało się też nabyć przydatne umiejętności cyfrowe w zakresie przeprowadzania audytów dostępności stron www. 

W ramach realizowanego programu zajęć, uczniowie wzmocnili swoje kompetencje kluczowe w obszarze językowym, cyfrowym, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, oraz kompetencji społecznych i osobistych. Zrealizowany program obejmował zagadnienia związane z podstawą programową dla szkół ogólnokształcących oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 

Głównym celem projektu było zwiększenie wspomnianych wcześniej wybranych kompetencji kluczowych młodzieży. Realizacja projektu pozwoliła w krótkim czasie zwiększyć wiedzę oraz umiejętności młodych ludzi w dziedzinach cyfrowych, społecznych, kulturowych i osobistych. Projekt przyczynił się także do zwiększania potencjału młodzieży o zmniejszonych szansach, angażując ich w realizację działań mających na celu zwiększanie potencjału oraz niwelowanie barier w dostępie do pozaszkolnych form podnoszenia kompetencji. Kolejne cele jakie udało się zrealizować w ramach projektu dotyczą kadry zarządczej dydaktycznej oraz wzrostu ogólnego potencjału szkoły.  

 

Głównym działaniem w ramach zrealizowanego projektu była mobilność edukacyjna realizowana w greckiej szkole Platon Schools w której realizowany był program zajęć. W projekcie wzięło udział 20 uczniów oraz  
3 nauczycieli z polski oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli z Grecji. Młodzież została wybrana do udziału w procesie rekrutacji, który premiował wysokie wyniki w nauce, aktywność na rzecz szkoły oraz osoby o zmniejszonych szansach. Przed obyciem mobilności uczestnicy projektu przeszli cykl działań przygotowawczych, które przysposobiły ich do pełnego uczestnictwa w mobilności. Działania w Grecji obejmowały 5 dniową mobilność edukacyjną, w trakcie które młodzież w międzynarodowych grupach składających się z rówieśników z Polski i Grecji realizowała pod nadzorem nauczycieli założony program zajęć dotyczących wykluczeń cyfrowych. Materialnym rezultatem projektu są broszury podejmujące tematykę barier w dostępie do treści osób z niepełnosprawnościami, a także raporty z audytu stron przeprowadzonych zgodnie ze standardami WCAG 2.0. 

 

Przeprowadzona ewaluacja działań na poziomie projektu oraz indywidualna ocena efektów uczestnictwa w projekcie na poszczególnych uczniów i Szkołę jako całość, potwierdza efektywność zrealizowanych działań. Realizacja tego typu projektów w znaczącym stopniu pozytywnie oddziałuje na młodych ludzi, ale również na kadrę pedagogiczną oraz jest elementem podnoszącym prestiż i rozpoznawalność placówek edukacyjnych. 

Zrealizowany projekt był pierwszą ponadnarodową inicjatywą realizowaną przez Szkołę. Mimo tego, dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej oraz wsparciu bardzo doświadczonego partnera greckiego jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Zebrane doświadczenia oraz kontakty zaowocują w przyszłości, planujemy złożenie kolejnych wniosku o dofinansowanie w kolejnych naborów PMU.