2019-1-PMU-1333

Mobilność uczniów jako narzędzie wspierające walkę
z wykluczeniem cyfrowym

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im.Królowej Jadwigi w Pabianicach w dniach 11.11.2019 do 15.11.2019 r., uczestniczyli w mobilności międzynarodowej uczniów w ramach projektu 2019-1-PMU-0356 pt. „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.  

Był to pierwszy międzynarodowy projekt realizowany przez szkołę samodzielnie, jednak bogate doświadczenie kadry nauczycielskiej i zarządzającej w ramach działań krajowych, dobre przygotowanie oraz profesjonalne podejście naszego greckiego Partnera Szkoły Platon School przyniosło bardzo dobre efekty i mobilność została sprawnie zorganizowana. Do tej pory szkoła realizowała już współpracę na poziomie lokalnym pod patronatem Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Szkoła chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy wykraczające poza standardowe działania w zakresie kształcenia, dzięki którym uczniowie i kadra nauczycielska mogą podnosić swoje kompetencje kluczowe. Efektem tych działań jest wzrost potencjału Szkoły oraz efektywność procesu edukacyjnego oraz jego uatrakcyjnienie. Dzięki temu kandydaci chętnie uczestniczą w rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego widząc potencjał rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań, jest to też dodatkowa motywacja dla uczniów w poprawianiu swoich wyników w nauce i angażuje ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Mobilność była poprzedzona przygotowaniami organizowanymi przed obie szkoły. Nauczyciele ze wsparciem mentorów zorganizowali uczniom zajęcia z języka angielskiego i greckiego, by uczniowie czuli się pewnie w komunikacji z rówieśnikami z Grecji już od pierwszego dnia mobilności, co pozwoliło osiągnąć wysokiej jakości efekty projektu. Przygotowania dotyczyły także wsparcia osobistego i przygotowań kulturowych, prowadzonych w formie tradycyjnych zajęć i e-learningu, podczas których uczniowie zapoznali się bliżej ze współczesną historią Grecji, kulturą i obyczajami Greków oraz uwarunkowaniami determinującymi obecną sytuację w Grecji i wpływają na życie codzienne. Testy przeprowadzone w czasie przygotowań mobilności pozwoliły na realizację ewaluacji postępów uczestników i skuteczności działań podjętych w projekcie.

Głównym celem projektu było zwiększenie wspomnianych wcześniej wybranych kompetencji kluczowych młodzieży. Realizacja projektu pozwoliła w krótkim czasie zwiększyć wiedzę oraz umiejętności młodych ludzi w dziedzinach cyfrowych, społecznych, kulturowych i osobistych. Projekt przyczynił się także do zwiększania potencjału młodzieży o zmniejszonych szansach, angażując ich w realizację działań mających na celu zwiększanie potencjału oraz niwelowanie barier w dostępie do pozaszkolnych form podnoszenia kompetencji. Kolejne cele jakie udało się zrealizować w ramach projektu dotyczą kadry zarządczej dydaktycznej oraz wzrostu ogólnego potencjału szkoły.  

Głównym działaniem w ramach zrealizowanego projektu była mobilność edukacyjna w greckiej szkole Platon Schools, w której realizowany był program zajęć. 

W projekcie wzięło udział 20 uczniów oraz 3 nauczycieli z Polski, a także 5 uczniów i 2 nauczycieli z Grecji. Młodzież została wybrana do udziału w procesie rekrutacji, który premiował wysokie wyniki w nauce, aktywność na rzecz szkoły oraz osoby o zmniejszonych szansach. Działania w Grecji obejmowały 5-dniową mobilność edukacyjną, w trakcie której młodzież w międzynarodowych grupach składających się z rówieśników z Polski i Grecji realizowała pod nadzorem nauczycieli założony program zajęć dotyczących wykluczeń cyfrowych.

Materialnym rezultatem projektu są broszury podejmujące tematykę barier w dostępie do treści osób z niepełnosprawnościami, a także raporty z audytu stron przeprowadzonych zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Uczestnicy przeprowadzili audyt 5 stron internetowych w kontekście dostępności treści dla osób z niepełnosprawnościami i przygotowali broszury informacyjne o tej tematyce. W czasie mobilności i podczas działań przygotowawczych uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, a także kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Uczniowie współpracowali w mieszanych grupach projektowych w języku angielskim i wytworzyli materiały w językach polskim, greckim i angielskim. Praca w języku obcym była dla nich wyzwaniem ale także inspiracją, wspaniale było obserwować jak każdego dnia komunikacja w grupach wzrasta, uczniowie bardziej otwierają się na swoich rówieśników ze szkoły partnerskiej, wymieniają poglądy, rozmawiają o pasjach, sukcesach czy problemach życia codziennego i procesu edukacji. 

Zajęcia merytoryczne formalne odbywały się w Platon Schools w Katerini. Uczniowie pod lupę wzięli strony internetowe obu szkół, a także popularnych serwisów informacyjnych jak Washington Post,  ABC Australia, czy popularnego w Grecji bloga informacyjnego i serwisu umożliwiającego zamówienie jedzenia z dostawą do domu. Uczniowie rozwinęli dzięki temu swoje kompetencje cyfrowe ale także, a może przede wszystkim wrażliwość i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami. Przygotowali także broszury informacyjne przybliżające tematykę mobilności, które zostaną wykorzystane do promocji projektu.  

Dla uczniów zorganizowano także spotkanie w Centrum Edukacji w Katerini, podczas którego mogli się dowiedzieć w jaki sposób są wspierane Europejskie Projekty wspierania uczniów i kadry nauczycielskiej, jaka jest charakterystyka nauki w Grecji i co zrobić by rozpocząć studia w Grecji będąc obcokrajowcem. Uczniowie mogli porównać oba systemy edukacji oraz zapytać o wyzwania edukacji greckiej w zakresie kształcenia osób o specjalnych potrzebach, narażonych na wykluczenie społeczne. 

Będąc na mobilności zagranicznej nie można nie skorzystać z okazji do poznania kraju przyjmującego. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zwiedzić Katerini oraz miejscowości znajdujące się w niedalekiej okolicy hotelu w którym byli zakwaterowani. Poznali miejscowość Litochoro malowniczo położoną w kanionie u podnóży masywu Olimpu, byliśmy z wizytą w Muzeum Przyrodniczym i Centrum informacyjnym Parku Narodowego Masywu Olimp 

Z Grecją poza pięknym ciepłym morzem kojarzy nam się też pyszna kuchnia, której charakterystycznymi produktami są sery feta, oliwa i oliwki. Uczniowie mieli okazję odwiedzić lokalną fabrykę sera i tłocznie oliwy z przewodnikiem, gdzie poznali proces ich produkcji i mogli kupić smaczne pamiątki wprost od producenta. 

Przeprowadzona ewaluacja działań na poziomie projektu oraz indywidualna ocena efektów uczestnictwa w projekcie na poszczególnych uczniów i Szkołę jako całość, potwierdza efektywność zrealizowanych działań. Realizacja tego typu projektów w znaczącym stopniu pozytywnie oddziałuje na młodych ludzi, ale również na kadrę pedagogiczną oraz jest elementem podnoszącym prestiż i rozpoznawalność placówek edukacyjnych. 

Zrealizowany projekt był pierwszą ponadnarodową inicjatywą realizowaną przez Szkołę. Mimo tego, dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej oraz wsparciu bardzo doświadczonego partnera greckiego jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Zebrane doświadczenia oraz kontakty zaowocują w przyszłości, planujemy złożenie kolejnych wniosku o dofinansowanie w kolejnych naborów PMU.