“Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach”

Realizacja przedsięwzięcia “Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach” rozpoczęła się 01.07.2021 i trwała 12 miesięcy. We wniosku projekt zakładał udział w dwóch turach mobilności 36 uczniów i 6 nauczycieli z naszej szkoły oraz 16 uczniów i 4 nauczycieli z Giacomo Ceconi z siedzibą w Udine. Ostatecznie w mobilności wzięło udział 32 uczniów i 4 nauczycieli z Polski oraz 43 uczniów i 2 nauczycieli z włoskiej szkoły Bearzi w Udine. Zmiana ilości uczniów wynikała z ograniczonego budżetu, a zmiana partnera była uargumentowana w aneksie do umowy. Mobilności odbyły się w jednym terminie, ale według dwóch różnych programów mobilności. 

285175556_5255307621202391_6622370046918131055_n
281818635_5255326377867182_2615045590479996841_n

Wielkość grup była zaplanowana w taki sposób, by możliwe było efektywne przeprowadzenie działań projektowych, jak i wytworzenie produktów mobilności na wstępnie założonym poziomie. To przedsięwzięcie było drugim tego typu unijnym projektem w historii szkoły, dlatego cieszymy się, że choć zmiana nastąpiła nagle, że szkoła przyjmująca Bearzi w Udine okazała się niezwykle doświadczona, fantastycznie wyposażona, pomocna i doskonale przygotowana do współpracy. 

Tematyka projektu była mocno powiązana z historią, kulturą i zabytkami, liczącymi kilkanaście nawet wieków, dlatego Włochy – jako siedziba starożytnej kultury europejskiej, zostały uznane za idealne miejsce do realizacji założonych celów. 

Rekrutację przeprowadziliśmy 8-14.03.2022 zgodnie z wypracowanym Regulaminem Rekrutacji, na zasadach równości szans i niedyskryminacji. Do naboru mogli przystąpić uczniowie w wieku 15-17 lat. 

Mobilności odbyły się w terminie 27.05-06.06.2022 roku (+2 dni transportu autokarowego). Zadaniem uczestników było zaplanowanie, zredagowanie pod względem tekstu, zdjęć i grafik – strony internetowej poświęconej historii, życiu kulturalnemu, społecznemu, politycznemu i gospodarczemu Pabianic oraz miasta Udine i okolic naszego partnera. 

Pierwsza grupa w ramach mobilności skupiła się na czasach od powstania obu miast aż do XX wieku, przy czym największy nacisk został położony na historię, zabytki i życie kulturalne Pabianic i Udine. 

Druga grupa z kolei rozwinęła wątek XX-wieczny do czasów współczesnych, koncentrując się na gospodarce miast, ich uwarunkowaniach społecznych, politycznych i kulturowych. 

W ramach pracy obu grup, jako efekt materialny, powstała anglojęzyczna strona internetowa z wydarzeniami, informacjami i ciekawostkami dotyczącymi miast, z których pochodzą uczestnicy projektu, oraz ich okolic. Znalazły się tam też najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły zarówno na rozwój, jak i losy ich mieszkańców. Całość stanowi interesujący przykład porównawczy – jak toczą się historyczne koleje dwóch europejskich miast, odległych od siebie o ponad tysiąc kilometrów. 

Praca w grupach z rówieśnikami z innego kraju, możliwość komunikowania się zarówno w trakcie zajęć, jak i w sytuacjach nieformalnych w języku angielskim, zdobywanie wiedzy na temat historii i kultury innego kraju, rozwój kompetencji cyfrowych w trakcie tworzenia strony www – to wszystko wpłynęło nie tylko na wzrost wiedzy i kompetencji uczestników, ale także na ich samorozwój i chęć uczestnictwa w dodatkowych, pozaszkolnych aktywnościach. Uczniowie pogłębili w trakcie mobilności kompetencje kluczowe oraz umiejętności praktyczne z zakresu analizy i przetwarzania zebranych danych oraz budowania i administrowania stron internetowych. Te umiejętności są obecnie bardzo korzystne i potrzebne podczas szukania pracy, a więc udział w mobilnościach wpłynął na konkurencyjność uczestników na rynku pracy i poszerzenie ich horyzontów. Nabyte nowe znajomości mogą pozwolić na przyszłą współpracę uczniów ze sobą, oraz między szkołami. 

286088690_5266793873387099_1348208861303944958_n

Uczestnicy projektu od powrotu z Włoch dzielą się swoimi relacjami, opiniami i efektami swojej pracy z pozostałymi uczniami naszej szkoły, podczas zorganizowanych w tym celu spotkań na terenie naszej placówki oraz w zwykłych relacjach społecznych. Szkoły są w trakcie upowszechniania i promowania działań mobilności, zarówno za pośrednictwem mediów wirtualnych, jak i tradycyjnych, podczas konferencji, wydarzeń, dni otwartych, spotkań i targów edukacyjnych. 

"From Poland to Italy." Transnational mobility of students of II LO im. Królowej Jadwigi in Pabianice”

Implementation of the project „From Poland to Italy.” Transnational mobility of students of II LO im. Królowej Jadwigi in Pabianice” began on 01.07.2021 and lasted 12 months. In the application, the project assumed in two mobility of 36 students and 6 teachers from our school as well as 16 students and 4 teachers from Giacomo Ceconi based in Udine. Ultimately, 32 students and 4 teachers from Poland and 43 students and 2 teachers from the Bearzi Italian school in Udine took part in mobility. The change in the number of students resulted from a limited budget, and the partner’s change was argued in the annex to the contract. Mobility took place at one time, but according to two different mobility programs. 

The size of the groups was planned in such a way that it was possible to effectively carry out design activities and produce mobility products at a pre -assumed level. This undertaking was the second EU project of this type in the school’s design history, which is why we are glad that although the change occurred suddenly, the school receiving Bearzi in Udine turned out to be extremely experienced, fantastically equipped, helpful and perfectly prepared for cooperation. 

The subject of the project was strongly related to history, culture and monuments, counting several centuries, which is why Italy – as the seat of ancient European culture, was recognized as an ideal place to achieve the goal. 

Recruitment was carried out on 8-14.03.2022 in accordance with the recruitment regulations developed, on a basis of equal opportunities and non-discrimination. Students aged 15-17 could join the recruitment. 

Mobilities took place from 27.05-06.06.2022 (+2 days of bus transport). The participants’ task was to plan, edit in terms of text, photos and graphics – a website dedicated to history, cultural, social, political and economic life of Pabianice as well as the city of Udine and the surrounding area of ​​our partner. 

The first group, as part of mobility, focused on the time from the establishment of both cities until the 20th century, with the greatest emphasis on the history, monuments and cultural life of Pabianice and Udine. 

The second group, in turn, developed the 20th-century thread to modern times, focusing on the city’s economy, their social, political and cultural conditions. 

As part of the work of both groups, as a material effect, an English -speaking website was created with events, information and curiosities about the cities from which the participants of the project and their surroundings come. There were also the most important events that influenced both the development and the fate of their inhabitants. The whole is an interesting comparative example – as the historical railways of two European cities are going on, over a thousand kilometers away from each other. 

 

Work in groups with peers from another country, the possibility of communicating both during classes and in informal situations in English, acquiring knowledge about the history and culture of another country, the development of digital competences while creating a website – all this was subjected to evaluation and The participants’ knowledge and competences increased, their self -development and willingness to participate in additional, extracurricular activities. Students deepened key competences and practical skills in the field of analysis and processing of collected data as well as building and administration of websites during mobility. These skills are currently very beneficial and needed when looking for a job, so participation in mobility influenced the competitiveness of participants in the labor market and expanding their horizons. New acquaintances acquired can allow students to cooperate with each other and between schools. 

The participants of the project since returning from Italy share their relationships, opinions and effects of their work with other students of our school, during meetings organized for this purpose in our institution and in ordinary social relations. Schools are in the process of disseminating and promoting mobility activities, both through virtual and traditional media, during conferences, events, open days, meetings and educational fairs.