Projekt -“From Poland to Italy.”

"From Poland to Italy."
Transnational mobility of students of II LO im.Królowej Jadwigi in Pabianice

2nd High School in Pabianice & Istituto Salesiano G.Bearzi in Udine

 “Z ziemi polskiej do włoskiej.”
Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach


 

 

“From Poland to Italy.”
Transnational mobility of students of II LO im. Królowej Jadwigi in Pabianice

 

 

przedsięwzięcie nr 2020-1-PMU-3341dofinansowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
project no. 2020-1-PMU-3341, co-financed under the project “Transnational mobility of PUPILS” from the European Social Fund, Operational Program Knowledge Education Development (POWER).

Realizacja przedsięwzięcia “Z ziemi polskiej do włoskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach” rozpoczęła się 01.07.2021 i trwała 12 miesięcy. W mobilności wzięło udział 32 uczniów i 4 nauczycieli z Polski oraz 43 uczniów i 2 nauczycieli z włoskiej szkoły G.Bearzi, prowadzonej przez Salezjan w Udine.
Mobilności odbyły się w jednym terminie, ale według dwóch różnych programów mobilności. Wielkość grup była zaplanowana w taki sposób, by możliwe było efektywne przeprowadzenie działań projektowych, jak i wytworzenie produktów mobilności na wstępnie założonym poziomie. To przedsięwzięcie było drugim tego typu unijnym projektem w historii projektowej szkoły, dlatego cieszymy się, że choć zmiana nastąpiła nagle, że szkoła przyjmująca Bearzi w Udine okazała się niezwykle doświadczona, fantastycznie wyposażona, pomocna i doskonale przygotowana do współpracy.

ENG: Implementation of the project named “From Poland to Italy. Transnational mobility of students of II LO im. Królowej Jadwigi in Pabianice” started on 01/07/2021 and lasted 12 months. 32 students and 4 teachers from Poland and 43 students and 4 teachers from the Italian G. Bearzi school run by the Salesians in Udine participated in the mobility.
The mobilities took place at one time, but according to two different mobility programs. The size of the groups was planned in such a way that it was possible to effectively carry out project activities and to produce mobility products at the pre-assumed level. This venture was the second EU project of this type in the school’s design history, so we are glad that although the change happened suddenly, the Bearzi host school in Udine turned out to be extremely experienced, fantastically equipped, helpful and perfectly prepared for cooperation.

Tematyka projektuThe subject of the project
jest mocno powiązana z historią, kulturą i zabytkami, liczącymi kilkanaście nawet wieków, dlatego Włochy – jako siedziba starożytnej kultury europejskiej, zostały uznane za idealne miejsce do realizacji założonych celów.
Działania projektowe odbyły się w terminie 27.05-06.06.2022 roku (+2 dni transportu autokarowego). Zadaniem uczestników było zaplanowanie, zredagowanie pod względem tekstu, zdjęć i grafik – strony internetowej poświęconej historii, życiu kulturalnemu, społecznemu, politycznemu i gospodarczemu Pabianic oraz miasta Udine i okolic naszego partnera.
Pierwsza grupa w ramach mobilności skupiła się na czasach od powstania obu miast aż do XX wieku, przy czym największy nacisk został położony na historię, zabytki i życie kulturalne Pabianic i Udine.
Druga grupa z kolei rozwinęła wątek XX-wieczny do czasów współczesnych, koncentrując się na gospodarce miast, ich uwarunkowaniach społecznych, politycznych i kulturowych.

ENG: The project activities took place on 27/05-06/06/2022 (+2 days of coach transport). The task of the participants was to plan, edit in terms of text, photos and graphics – a website devoted to the history, cultural, social, political and economic life of Pabianice and the city of Udine and the vicinity of our partner.
The first mobility group focused on the times from the foundation of both cities until the 20th century, with the greatest emphasis on the history, monuments and cultural life of Pabianice and Udine.
The second group, in turn, developed the twentieth-century theme to modern times, focusing on the economy of cities, their social, political and cultural conditions.

W ramach pracy obu grup, jako efekt materialny, powstała ta anglojęzyczna strona internetowa z wydarzeniami, informacjami i ciekawostkami dotyczącymi miast, z których pochodzą uczestnicy projektu, oraz ich okolic. Znajdują się tu też najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły zarówno na rozwój, jak i losy ich mieszkańców. Całość stanowi interesujący przykład porównawczy – jak toczą się historyczne koleje dwóch europejskich miast, odległych od siebie o ponad tysiąc kilometrów.

ENG: As part of the work of both groups, as a material effect, this English-language website with events, information and interesting facts about the cities from which the project participants come and their surroundings was created. There are also the most important events that influenced both the development and the fate of their inhabitants. The whole thing is an interesting comparative example – how the historic railways of two European cities, more than a thousand kilometers apart, are progressing.


Praca w grupach z rówieśnikami z innego kraju, możliwość komunikowania się zarówno w trakcie zajęć, jak i w sytuacjach nieformalnych w języku angielskim, zdobywanie wiedzy na temat historii i kultury innego kraju, rozwój kompetencji cyfrowych w trakcie tworzenia strony www – to wszystko wpłynęło nie tylko na wzrost wiedzy i naszych kompetencji, ale także na samorozwój i chęć uczestnictwa w dodatkowych, pozaszkolnych aktywnościach. Pogłębiliśmy w trakcie mobilności kompetencje kluczowe oraz umiejętności praktyczne z zakresu analizy i przetwarzania zebranych danych oraz budowania i administrowania stron internetowych. Te umiejętności są obecnie bardzo korzystne i potrzebne podczas szukania pracy, a więc udział w mobilnościach wpłynął na konkurencyjność na rynku pracy i poszerzenie naszych horyzontów. Nabyte nowe znajomości mogą pozwolić na przyszłą współpracę uczniów ze sobą, oraz między szkołami.

ENG: Working in groups with peers from another country, the ability to communicate both during classes and in informal situations in English, acquiring knowledge about the history and culture of another country, developing digital competences while creating a website – all this influenced not only increase in knowledge and our competences, but also for self-development and willingness to participate in additional, extracurricular activities. During the mobility, we deepened the key competences and practical skills in the field of analysis and processing of collected data as well as building and administration of websites. These skills are now very beneficial and needed when looking for a job, so participation in the mobility has influenced our competitiveness on the labor market and broadening our horizons. Acquired new acquaintances may allow for future cooperation of students with each other and between schools.

Od powrotu z Włoch dzielimy się swoimi relacjami, opiniami i efektami swojej pracy z pozostałymi uczniami naszej szkoły, podczas zorganizowanych w tym celu spotkań na terenie naszej placówki oraz w zwykłych relacjach społecznych. Szkoły są w trakcie upowszechniania i promowania działań mobilności, zarówno za pośrednictwem mediów wirtualnych, jak i tradycyjnych, podczas konferencji, wydarzeń, dni otwartych, spotkań i targów edukacyjnych.

ENG: Since returning from Italy, we share our reports, opinions and results of our work with other students of our school, during meetings organized for this purpose at our facility and in ordinary social relations. Schools are in the process of disseminating and promoting mobility activities, both through virtual and traditional media, at conferences, events, open days, meetings and educational fairs.

O przebiegu mobilności można przeczytać we wpisach na naszym szkolnym Facebooku:

ENG: You can read about the course of mobility in the entries on our school Facebook:

POST 1

POST 2

POST 3

POST 4

POST 5

Rezultaty - Results